Rýchle a pružné riešenia pre každého
Našim cieľom sú trvalé služby s vysokou kvalitou, aby všetci naši klienti boli spokojní.

GDPR

podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon“).


PREVÁDZKOVATEĽ

REITZL Holding, s.r.o.
Vojtecha Tvrdého 793/21, 010 01 Žilina

IČO: 54 289 831
Telefón: +421 905 244 133
E-mail: info@reitzl.com


So svojimi pripomienkami a žiadosťami týkajúcimi sa spracúvania Vašich osobných údajov sa môžete obracať, a to písomnou formou, osobne alebo elektronicky na e-mailovej adrese, na Prevádzkovateľa. Ako Prevádzkovateľ Vás informujeme o spracúvaní Vašich osobných údajov nasledovne:

Spracúvame Vaše osobné údaje v rozsahu:
meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, dátum narodenia, dosiahnuté vzdelanie, prax

na tieto účely:
predzmluvné vzťahy v procese prijímania do pracovného pomeru vrátane výberového konania a pracovnej zmluvy

na základe právneho rámca:
Zákonník práce.

Doba uchovávania osobných údajov na jednotlivé účely je určená v rozsahu:
po dobu 5 rokov a podľa registratúrneho plánu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie.

Ako dotknutá osoba máte právo:

  • na prístup k svojim údajom,
  • na opravu osobných údajov,
  • na vymazanie osobných údajov,
  • na obmedzenie spracúvania osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • na prenosnosť osobných údajov,
  • kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním osobných údajov,
  • podať podnet na začatie konania na Úrad.

Poskytovanie osobných údajov je:
zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou na uzavretie zmluvy, pri neposkytnutí osobných údajov nebude možné zmluvu uzavrieť ani viesť Vás ako uchádzača o zamestnanie.

Neexistuje automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

REITZL Holding, s.r.o.